csc_logo_raf.png, 30kB
Email:
info@czechspitfireclub.cz
Telefon:
+420 728 044 705
Adresa:
CZECH SPITFIRE CLUB
Zbilidy 5
58805 Zbilidy u Jihlavy
Czech Republic
T. ú.: 3613578001/5500
Info o spolku: justice.cz
Náš hlavní sponzor
promedica_logo_113x30.png, 3,8kB
Děkujeme za podporu!
csc_nadpis2.png, 6,3kB facebook.gif, 1,3kB jazyk_cesky.png, 637B jazyk_anglicky.png, 826B

Spolek - Stanovy

V důsledku zavedení nového občanského zákoníku bylo nutné změnit původní subjekt "občanské sdružení" na "spolek".
Oficiálně došlo ke změně 1. 6. 2015 spolu s potvrzením upravených a rozšířených stanov.

Čl. 1
Název, forma a sídlo
CZECH SPITFIRE CLUB, spolek letecké historie byl založen jako občanské sdružení v roce 2008. Byl registrován v roce 2008 u MV pod číslem jednacím č.j.: VS/1-1/71 598/08- R ze dne 14.5.2008. Stanovy byly novelizovány v roce 2010 pod č.j.:VS/1-1/71 598/08-R dne 23.8.2010. Aktuální verze byla vytvořena v dubnu 2015.

V současné době je provozován v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění, a dalšími platnými a účinnými zákony a vyhláškami a aktuálními stanovami, jako Czech Spitfire club, spolek letecké historie (dále spolek).

Přidělené IČO: 227 36 280

Adresa: Zbilidy 5, 588 05 Dušejov, okres Jihlava, Česká republika

Čl. 2
Účel a cíle spolku
Spolek a jeho činnost spadá do oblasti kultury, dotýká se oblastí historie, sportu, letecké techniky, letectví, vzdělávání a výchovy k vlastenectví a k odporu proti extremismu. Základním cílem spolku je připomínání památky československých letců a dalších vojáků i civilních osob, kteří v době II. světové války bojovali proti fašismu a nacismu. Činnost spolku spočívá zejména ve všestranném mapování, dokumentaci a popularizaci činnosti našich a spojeneckých letců v době II. světové války formou výstav, přednášek, prezentací a praktických ukázek na leteckých dnech a pamětních slavnostních akcích a v různých jiných formách zprostředkování jejich odkazu pro dnešní dobu.

Čl. 3
Formy činnosti spolku
Formami činnosti spolku jsou zejména:
a) praktická činnost ve spolupráci se společenskými organizacemi, orgány samosprávy, muzei, letišti, organizátory leteckých dnů a výstav a jinými subjekty,
b) organizování společenských akcí, soutěží a výstav zaměřených zejména na mládež,
c) pořádání populárně naučných a vzdělávacích akcí - výstav, přednášek seminářů apod. s cílem nabízet pozitivní alternativu společensky nežádoucím aktivitám mládeže. Využívá k tomu vzdělávání v historii, zprostředkování pozitivních vzorů, prevenci sociálně patologických jevů.
d) vedení vlastních webových stránek zaměřených na hlavní činnosti spolku, vydávání propagačních letáčků, tiskových, multimediálních a propagačních materiálů,
e) shromažďování a třídění a uložení informací a materiálů vztahujících se k tématu, jejich evidence a zpřístupňování veřejnosti,
f) technická a technologická podpora činnosti spolku - např. restaurování výstroje, konstrukce maket a replik letounů či jejich částí, pozemního vybavení včetně tahačů, traktorů, vozíků, jízdních kol, motocyklů a podobně pro potřeby jejich vystavování či předvádění veřejnosti,
g) údržba a letecké provozování replik letounů kategorie UL a ELSA pro potřeby předvádění na leteckých dnech včetně potřebného nácviku a výcviku,
h) teoretické i praktické vzdělávání v oblasti technických oborů souvisejících s letectvím a leteckou technikou, podpora vzdělávacích aktivit a tedy zvyšování konkurenceschopnosti absolventů škol na trhu práce v technických a leteckých oborech,
ch) vývoj a provozování leteckých simulátorů, letecké techniky a letadel, které mají souvislost s československým a českým letectvím od roku 1918 do současnosti,
i) podpora aktivit, které souvisejí s propagací regionu Vysočina, případně celé České republiky v souvislosti s místy, které mají souvislost s RAF: místa narození, rodné domy, rodné obce, obce, kde letci pobývali, místa leteckých bitev, umísťování pamětních desek, pomníků, případně pořádání výstav a budování muzeí apod.

Čl. 4
Předmět vedlejší hospodářské činnosti
Vedlejší činnost spočívající ve výrobě a prodeji upomínkových a propagačních materiálů a služeb majících souvislost s hlavním předmětem činnosti.

Čl. 5
Členství ve spolku

 1. Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 15 let s trvalým bydlištěm na území České republiky, která je bezúhonná a je odborně a morálně schopná vykonávat činnosti ve spolku.
 2. Členství vzniká dnem, kdy výbor spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat: příjmení, jméno a titul žadatele, adresu trvalého bydliště, datum narození, případně další údaje (telefonické spojení a e-mailovou adresu), datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele. Dále předkládá souhlas se zpracováním osobních údajů pro dané potřeby spolku. S přijetím musí souhlasit všichni členové výboru. Spolek vede aktuální seznamy členů.
 3. Výbor spolku rozhoduje o přijetí na nejbližší schůzi výboru po dni podání přihlášky. O rozhodnutí je zájemce bez zbytečného prodlení ústně nebo písemně informován.
 4. Členové spolku mohou být vybaveni příslušnými doklady (průkazkami) prokazujícími příslušnost ke spolku.
 5. Člen spolku má právo zejména:
  a) účastnit se veškeré činnosti spolku, volit výbor a další orgány spolku a být volen do těchto orgánů,
  b) posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku,
  c) předkládat návrhy, připomínky, náměty či stížnosti k činnosti spolku výboru.
 6. Člen spolku je povinen zejména:
  a) dodržovat stanovy,
  b) hájit zájmy spolku,
  c) jednat čestně a reprezentovat spolek,
  d) sdělovat výboru spolku změny údajů uvedených v přihlášce,
  e) pokud způsobí spolku škodu a tato škoda je řádně zdokumentována, rozhoduje výbor, jakou část škody člen, který škodu zavinil, bude spolku hradit a jakým způsobem.
 7. Čestný člen spolku - za významnou pomoc v činnosti spolku či za jiný významný čin v souladu s cíli spolku lze udělit ocenění - čestný člen spolku. Toto členství je časově neomezené a nezakládá žádná práva ani povinnosti jeho držitele. Toto ocenění uděluje výbor a současně vede seznam čestných členů spolku.
 8. Spolupracovník spolku je označení pro osoby, které aktivně spolupracují se spolkem, ale nejsou jeho členy. Toto označení provádí výbor a současně vede seznam spolupracovníků spolku.
 9. Spolek může též udělovat diplomy, čestná uznání či jiné formy nefinančního ocenění. Formy navrhuje a schvaluje výbor, podepisuje předseda.

Čl. 6
Zánik členství
Členství zaniká na základě oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku, dále úmrtím, vyloučením člena pro hrubé porušování stanov a dále pokud se člen bez uvedení důvodů nezúčastní tří po sobě jdoucích členských schůzí. Totéž v přiměřené podobě platí pro čestného člena spolku a spolupracovníka spolku.

Čl. 7
Organizační uspořádání spolku a statutární orgán

 1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně aby:
  a) schválila případné změny stanov,
  b) zvolila na maximálně pětileté funkční období tříčlenný výbor spolku, případně tento výbor odvolala v případě hrubého porušení stanov,
  c) schválila zprávu o činnosti spolku, kterou předkládá výbor, a zprávu o hospodaření, kterou za předcházející období předkládá ekonom – účetní s předsedou,
  d) určila koncepci činnosti spolku na další období,
  e) stanovila případně výši členských příspěvků, pokud jsou stanoveny,
  f) zvolila čestné členy spolku, spolupracovníky nebo rozhodla o vyloučení člena spolku,
  g) rozhodla o zániku spolku.
 2. Zasedání členské schůze spolku svolává výbor, nebo předseda. Způsob svolání musí být uveden v zápisu z členské schůze. Schůze je usnášeníschopná, pokud se zúčastní nadpoloviční většina členů. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá výbor spolku náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne původního konání, tato opakovaná členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.
 3. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou přítomných hlasů. Při rovnosti hlasů má rozhodující hlas předseda spolku.
 4. Činnost spolku mezi členskými schůzemi řídí výbor. Sestává z předsedy, ekonoma-účetního a osobou pověřenou public-relations.
 5. Předseda spolku je statutárním orgánem, je volený na členské schůzi všemi členy na maximálně pětileté období. Vykonává zastupování spolku navenek. Má právo jménem spolku uzavírat a podepisovat smlouvy.
 6. Ekonom-účetní vede účetnictví, společně s předsedou plánuje a řídí rozpočet a předkládá finanční roční zprávu o hospodaření. Vydává faktury a zajišťuje zpracování dokladů pro finanční úřad a obdobné účely. Vede ekonomickou dokumentaci a určuje členy na provedení inventury. Inventurní doklady se kontrolují a fyzická inventura se provádí alespoň jedenkrát ročně.
 7. Specialista public-relations (tiskový mluvčí) zajišťuje styk s veřejností a sdělovacími prostředky.

Čl. 8
Hospodaření spolku

 1. Spolek je neziskovou organizací. Veškeré případné příjmy použije na svoji činnost.
 2. Příjmová kapitola: spolek hospodaří v oblasti své činnosti s prostředky získanými jako dary od fyzických a právnických osob, z příjmů z vlastní činnosti včetně prodeje upomínkových, propagačních a dokumentačních předmětů a služeb souvisejících s předmětem činnosti či získanými granty. Pokud se členská schůze dohodne, může být stanovena i povinnost platit členské příspěvky.
 3. Výdajová kapitola: prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti řádně podložené účetními doklady. Spolek vede účetnictví dle platné a účinné právní úpravy.
 4. Činnosti, předměty spolku apod. mohou být pojištěny na vznik škody.
 5. S výsledky hospodaření seznamuje výbor členy spolku na členské schůzi minimálně jednou ročně.
 6. V případě zániku spolku je s jeho majetkem naloženo podle platné právní úpravy.

Čl. 9
Závěr

 1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
 2. Stanovy byly řádně projednány, schváleny a nabývají účinnosti dnem registrace u Krajského soudu.

 
Informace a materiály z tohoto webu lze volně využít pro připomínání památky našich letců a další pozitivní záměry v souladu s idejemi sdružení.
hydraulicke_akumulatory_logo_81x20.png, 2,4kB    aeroteam_logo_140x20.gif, 2,7kB    sunoco_logo_50x20.jpg, 881B    malina-vrse_logo_67x20.png, 2,3kB    lepart_logo_78x20.png, 2,0kB    air_jihlava_logo_83x20.png, 2,8kB

Info a odkazy

PDF prezentace klubu a Spitfiru
Muzeum RAF Police
Maketa Spitfiru Mk. IXc (1:1)
Informační Newsletter
Pravidelné články o čs. letcích:
Free Czechoslovak Air Force
Památníky čs. letcům RAF
Prosby (kontakt, info: email)
Sháníme dobrovolníky na občasnou výpomoc při akcích.
Hledáme sponzory pro podporu naší činnosti.
Pozvánky (komplet: Aktuality)
7. října, 14:00 (sobota)
Připomínka 103. výročí narození Adolfa Zeleného, navigátora 311. čs. bombardovací perutě RAF - Rožná u Bystřice nad Pernštejnem (web)
7. října, 16:00 (sobota)
Slavnostní odhalení památníku a otevření muzea Internačního tábora - Svatobořice-Mistřín u Kyjova (web)
Kalendář (komplet: Aktuality)
21. září
František Hradil (105) - plk., P/O RAF (stíhací pilot)
* 21.9.1912 Těšetice u Olomouce
† 5.11.1940 Temže Southend on Sea (Velká Británie)
Karel Šlouf (100) - plk., Sgt RAF (stíhací pilot)
* 21.9.1917 Dvorec (Nepomuk)
† 11.4.1980 České Velenice
Novinky (komplet: Aktuality)
28. června
  Článek Informace o Muzeu RAF v Polici.
Tipy na zajímavosti webu
xx
Weby přátel a další odkazy
airZone.TV, Flying Revue.
D. Švec, Cyriaci, KVH Sky Riders, KVH "Pětačtyřicítka" Brno, KHL Jindřichův Hradec, Centrum české historie, KVH 276th. Sqdn., Pterodactyl Flight, Classic Trainers, KX-B, Čs. letci, 21. zTL Čáslav, 22. zVrL Náměšť n. O., Spolek pro voj. pietní místa, ...
Shop 211 SQN, VálečníPtáci.Cz, Air-Shop.cz, Krtmítko pro duši, ... (více: Odkazy)